APIE MUS

Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga įregistruota 2006 m. kovo 3 d. ir jungia 45 bendruomenes (toliau – Bendruomenių sąjunga). Šiai dienai Pasvalio rajone veikia 48 bendruomenės.

Misija – ieškoti galimybių, kaip didinti bendruomenių finansinį savarankiškumą, lengvinti jų administracinę naštą, siekti, kad bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos dar aktyviau dalyvautų viešojo valdymo procesuose, rūpintis, kad būtų išgirstas kiekvienas žmogus.

Bendruomenių sąjungos veiklos tikslai:

1) pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo bendruomenių ir kirų NVO iniciatyvas, skatinti bendradarbiavimą, stiprinti partnerystę su Pasvalio rajono savivaldybės institucijomis ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei verslo atstovais;

2) atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose asociacijos narių interesus;

3) teikti įvairiapusę informaciją ir metodinę pagalbą asociacijos nariams;

4) organizuoti kaimo bendruomenių narių bei kitų NVO švietimą;

5) organizuoti darbą su jaunimu ir jaunimo organizacijomis. Inicijuoti jaunimo nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą Pasvalio rajone;

6) dalyvauti rengiant ir įgyvendinant nacionaliniuose ir Europos sąjungos programose.

7) aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Pasvalio rajone;

8) teikti pasiūlymus vietos, regioninėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų, priemonių, programų ir strategijų kūrimo bei įgyvendinimo;

9) platinti informaciją apie asociacijos veiklą, plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomeninėmis organizacijomis bei NVO sektoriumi, stoti į jų organizacijas;

10) siekti asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių kitų tikslų.

Bendruomenių sąjungos įstatai.